KAVJF | Styrelsemöte Q1, 2016

TID: Torsdag 21 januari 2016, kl. 18:00 – 19:00
PLATS: Kulturhuset, T-centralen samt RixMötet tfn: 08-50005000, samma kod som tidigare
UTRUSTNING: Ant mtrl

Övrigt:
* Anmälan: kansliet@kavjf.se
* Frågor: Kansliet tfn: 0709-740 410

Styrelsemöte kvartal ett 2016.

FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 Styrelsemötets öppnande samt närvarokontroll
§2 Val av mötets ordförande – Om styrelseordförande alt. vice styrelseordförande inte deltar
§3 Val av protokollförare och justeringsman
§4 Fråga om styrelsemötet är behörigt kallat – Minst två (2) veckor innan styrelsemöte
§5 Fråga om styrelsemötet är beslutsmässigt – Minst fyra (4) ledamöter
§6 Fastställande av föredragningslista
§7 Beslut om eventuella adjungeringar
§8 Genomgång av föregående protokoll och åtgärdslistan
§9 Förbundsstyrelseordförandens rapport – Nyström, Andersson (vice)
§10 Förbundssekreterarens rapport – Bruno, Berggren (vice)
§11 Förbundskassörens rapport – Sparreskog, Ekestubbe (vice)
§12 Utbildningsansvarigs rapport – Nyström, Östman (vice)
§13 Medlemsansvarigs rapport – Welander
§14 IT- och media-ansvarigs rapport – Bruno
§15 Rekryterings- och avtalsansvarigs rapport (FöUtb) – vakans
§16 Handläggare försvarsinformations rapport (FöUtb) – vakans
§17 Veteran och anhörigstödsansvarigs rapport (SMKR) – vakans
§18 Rapport från respektive utskott/beredning
a) Arbetsutskottets (AU) rapport – Nyström, Andersson, Bruno, Sparreskog
b) Tradition- och medaljutskottets rapport – Berggren, Andersson (vice)
c) Valberedningens rapport – Östman
§19 Motioner
§20 Övriga frågor
§21 Nästa styrelsemöte
§22 Styrelsemötets avslutande

Posted in Okategoriserade.