Förbundsstämma 2016 – med försvarsinformation samt middag

Tid: Lördag 12 mars 2016, kl. 10:00 – 22:00
Plats: MHS K, Karlbergs slott, Kavallerisalen
Anmälan: kansliet@kavjf.se senast fredag 26 februari 2016
Övrigt: Förbundet bjuder på fika och lunch. Middag till subventionerat pris, 150 kr

Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!

Kansliet
KAVJF

————
Motioner
———–
Skall vara insända till KAVJF kansliet senast fredag 12 februari 2016.

E-post: kansliet@kavjf.se

————-
Program – Karlbergs slott
————
10:00 – 11:30 Förbundsverksamhet, Kavallerisalen
11:30 – 12:00 Samling och registrering, Samlingssalen
12:00 – 13:00 Gemensam lunch, Militärrestaurangen
13:00 – 13:30 Välkomna! Utdelning av medaljer, Samlingssalen
13:30 – 14:30 Gästtalare: Hans Brun, FHS. ”Terrorism – en överblick”, Samlingssalen
14:30 – 15:00 Gemensam fikarast
15:00 – 16:00 Gästtalare: Benny Mällberg, Nationella Taktiska Rådet. ”Den nationella strategin mot terrorism”, Samlingssalen
16:00 – 17:30 Förbundsstämma, Kavallerisalen
17:30 – 18:30 Baren öppnas, Kadettmässen
18:30 – 19:00 Matsalen öppnar för inköp av drycker till måltiden
19:00 – 22:00 Middag (buffé)

Kadettmässen håller öppet även efter middagen.

————
Medlemskap och rösträtt
————
Medlemskapsavgift för år 2015 skall ha varit betald under år 2015 för rösträtt i stämman.

Ta med ID-handling , detta för att kunna styrka din rösträtt.

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår.
Inbetalning sker till PlusGirot: 30 84 26-6
Ange namn och personnummer i samband med inbetalningen.

————
Anmälan
————
Senast fredag 26 februari 2016 för att kunna planera lunch, fika och middag, samt besöksanmälan till vakten.

Anmälan: kansliet@kavjf.se
Med nedan info:
* Förnamn Efternamn
* Personnummer (Skyddsobjekt, info till vakten)
* Önskar lunch, ja/nej
* Önskar middag, ja/nej
* Eventuell special kost
* Eventuell förläggnings behov

Fika och lunch, bjuder förbundet på.
Middag till subventionerat pris, 150 kr.

Middagen, 150 kr kan betalas i förskott till KAVJF PlusGirot: 30 84 26-6 ange namn och ”Middag” i samband med inbetalningen.
Alternativt betalas kontant på plats.

För att delta på Förbundsstämman ska medlemskap för perioden 2015 eller 2016 vara tecknat.

————
Föredragningslista
————
1. Förbundsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera förbundsstämmans protokoll
5. Fråga om stämman blivit behörigen kallad
6. Fråga om stämman är beslutsmässig
7. Upprättande av röstlängd
8. Godkännande av föredragningslista
9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkningar
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i förbundet
14. Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till förbundsstyrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut
15. Fastställande av summarisk budget för förbundet att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår
16. Fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästa verksamhetsår
17. Val för tiden t o m ordinarie förbundsstämma under andra kalenderåret efter valet av:
a) ordförande i förbundet, väljes jämna årtal
b) förbundssekreterare, väljes jämna årtal
c) två ordinarie ledamöter, väljes jämna årtal
d) två ersättare, väljes jämna årtal
18. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av två revisorer jämte två ersättare
19. Eventuella kompletteringsval
20. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och minst två i valberedningen
21. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare till riksstämman
(v622, 30 – 31 maj 2016) enligt bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar
22. Förbundsstämmans avslutande

Mer info finns på:
https://www.facebook.com/events/1656910011214943/

Posted in Okategoriserade.